SCHENGENI VÍZUM- ÉS BEUTAZÁSI SZABÁLYOK

RÖVID TÁVÚ TARTÓZKODÁS

Figyelem! A vízum előzetes beutazási engedély, amely birtokosát nem jogosítja fel automatikusan a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását a határátkeléskor is kérhetik az utastól. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.

Hogyan lehet a kérelmet benyújtani?

Az ügyfél személyes megjelenése elengedhetetlen.

Nem lehet eltekinteni a személyes megjelenéstől azon országok állampolgárai esetében, amelyek szerepelnek az Európai Unió Bizottsága által közzétett, a Vízumkódex 22. cikke szerinti előzetes konzultációs kötelezettség alá tartozó országok listáján – Tunézia ebbe a körbe tartozik.

Figyelem!

1. Vízumkérelmet a konzulátus legkorábban az utazás megkezdése előtt 3 hónappal vesz át.

2. A befogadható vízumkérelmekről főszabály szerint a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül kell határozni, éppen ezért a vízumkérelmet a tervezett utazás megkezdése előtt legalább 15 nappal javasolt benyújtani az illetékes konzulátuson. A kérelem késedelmes benyújtásáért, illetve az emiatt esetlegesen meghiúsuló utazásokért a konzulátusok semmiféle felelősséggel nem tartoznak.

3. Indokolt esetben a konzulátus a vízumeljárás idejét 30 vagy 60 napra meghosszabbíthatja.

A vízumkérelmekhez szükséges dokumentumok

A kérelmezőnek a tartózkodás teljes időtartamára és valamennyi schengeni tagállam területére érvényes utazási egészségbiztosítással kell rendelkeznie, amely fedez minden olyan költséget, amely egészségügyi okból, sürgősségi orvosi ellátás és/vagy sürgősségi kórházi kezelés, vagy elhalálozás miatt történő hazaszállítás kapcsán a tagállamok területén történő tartózkodásuk során felmerülhet (minimálisan 30 000 EUR fedezetű).

Amennyiben a kérelmező nem a fogadó ország állampolgára, szükséges még a jogszerű tartózkodás igazolása;

A vízumkérelem teljesítéséhez az általános követelményeken túl az anyagi fedezet meglétét és a beutazási célját is igazolni kell az alábbiak szerint:

Az anyagi fedezet igazolásaként az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • eredeti munkáltatói jövedelemigazolás
 • banki számlakivonat az utolsó három hónap forgalmáról,
 • nyugdíjszelvény,
 • egyéni gazdálkodó / vállalkozó / egyszemélyes cég esetében a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
 • érvényes menetjegy, valamint igazolás lefoglalt és befizetett útról, szálláshelyről,
 • kiskorú esetén a törvényes képviselő költségvállalási nyilatkozata a szükséges anyagi fedezet igazolásával,
 • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) által kiállított és záradékolt meghívólevél. 

Egységes (schengeni) vízumhoz:

 • Turista célú utazás egyéni utazás esetén az előre kifizetett szállásfoglalás.
 • Tanulmányi vagy más tudományos, továbbképzési célú beutazás esetén a fogadó intézmény befogadói igazolása, és a várható magyarországi szálláscím igazolása.
 • Látogatás esetén a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) által kiállított és záradékolt meghívólevél vagy közjegyzői okirati formába foglalt meghívólevél és a magyarországi meghívó fél személyi igazolványának/útlevelének fénymásolata.
 • Családi kapcsolatok ápolása esetén a látogató célú beutazásra vonatkozó dokumentumok vagy a kérelmező igazolása a családi kapcsolatok fennállásáról és a beutazás és a tartózkodás célját bemutató, büntetőjogi felelősség tudatában aláírt nyilatkozata. A nyilatkozatnak ki kell térnie a családi kapcsolat fokára, s tartalmaznia kell a családtag nevét, címét, telefonszámát.
 • Üzleti célú beutazáskor, magyarországi üzleti partner megléte esetén az üzleti partner meghívólevele, a kereskedelmi-üzleti kapcsolatok fennállásának igazolása, vagy a helyi kereskedelmi/gazdasági kamara igazolása az üzleti tevékenységről és a várható magyarországi szálláscím igazolása.
 • Gyógykezelési célú beutazás esetén a fogadó egészségügyi intézmény igazolása, amely tartalmazza, hogy a gyógykezelés várható fedezete rendelkezésre áll, illetve a gyógykezelés fedezetének egyéb igazolása és a várható magyarországi szálláscím igazolása.
 • Fuvarozók esetében a fuvarozó cég igazolása, illetve kérelme
 • Magyarország területén eltemetett hozzátartozó sírhelyének látogatása céljából a sírhely létét és a rokonsági fokot igazoló dokumentum.
 • Kulturális célú beutazás esetén: kulturális szolgáltatóval kötött megbízási szerződés, alkotó munkára vonatkozó meghívás, vagy a rendezvény szervezőjének meghívása.
 • Sport célú beutazás esetén: a magyarországi sportversenyen való részvételt igazoló akkreditáció, vagy magyarországi sportegyesülettel kötött szerződés, vagy a küldő egyesület / olimpiai bizottság / sportért felelős főhatóság igazolása.
 • Konferencián való részvétel esetén: a konferencia szervezőjének meghívója, vagy visszaigazolása a részvételről és/vagy a küldő szervezet igazolása; a konferencia részvételi díjának befizetését igazoló dokumentum.
 • Egyéb olyan beutazási cél esetén (rendszeres vásárlás, szórakozás stb.), amely más kategóriába nem sorolható: a beutazás és a tartózkodás célját bemutató, büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat.

Figyelem!

A felsorolt dokumentumok csak a beutazás célját alapozzák meg!

A fenti okmányokon túl, a vízumkiadó hatóság további igazolások bemutatását is kérheti a cél alátámasztását illetően.

A dokumentumokat lehetőség szerint eredetiben kell a kérelemhez csatolni, amennyiben az eredeti iratra az ügyfélnek a későbbiekben még szüksége van, úgy egy fénymásolatot is mellékelni kell.

A konzulátus fenntartja magának a jogot, hogy a közölt adatok és a benyújtott dokumentumok hitelességét megvizsgálja. Valótlan adatközlés egymagában is magával vonja a vízumkérelem elutasítását.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, kérjük, figyelmesen olvassák el az alábbi linket:

 

HOSSZÚ TÁVÚ TARTÓZKODÁS

A 90 napot meghaladó tartózkodás szabályozása nemzeti hatáskör, tehát nincs egységes gyakorlat a schengeni tagállamok között. A Magyarországra hosszabb távra beutazni kívánó külföldi tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújthat be az illetékes magyar külképviseleten. Ennek pozitív elbírálása esetén a kérelmező egy hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumot (D) kap, mellyel beutazhat Magyarországra a tartózkodási engedélye átvétele céljából.

A Schengeni Megállapodásnak, valamint a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódexnek a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízummal rendelkező személyek mozgása tekintetében történő módosításáról szóló 265/2010/EU rendelet értelmében valamely schengeni tagállam által kiadott hosszú távú tartózkodásra jogosító (D) vízummal rendelkező harmadik országbeli állampolgár bármely hathónapos időszakban legfeljebb három hónapos időtartamra a tartózkodási engedély jogosultjával azonos feltételekkel utazhat más tagállamokba.

Benyújthatják közvetlenül a BÁH regionális igazgatóságain a tartózkodási engedély kiadása iránti kérelmüket azok, akik esetében

§ a belföldi kérelmezést kivételes méltánylást érdemlő körülmény – így különösen családegyesítés vagy gyógykezelés – indokolja; (méltányossági kérelem BÁH általi pozitív elbírálása esetén)

§ a három hónapot meghaladó tartózkodás célja kutatás;

Figyelem! 2011. május 20-tól a tartózkodási engedély iránti kérelmekhez a kérelmezőktől ujjnyomatvételre is sor kerül. Az ujjnyomatvételi kötelezettség alól csak a 6 év alatti gyerekek és azok mentesülnek, akik ujjnyomat adására fizikailag képtelenek.

Csatolandó dokumentumok

 • kitöltött és aláírt tartózkodási engedély iránti kérelem (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/vizumkerdoiv)
 • érvényes úti okmány
 • 1 db színes fénykép (lásd lentebb, hogy milyen fénykép fogadható el)
 • vissza-, ill. továbbutazáshoz szükséges engedélyek
 • beutazás és a tartózkodás céljának igazolása
 • szálláshely, ill. lakóhely meglétének igazolása
 • megélhetés, kiutazás fedezetét bizonyító dokumentumok
 • egészségügyi ellátások teljes körére biztosítás vagy ennek megfelelő anyagi fedezet

A tartózkodási engedély kérelemhez – a beutazás cél megalapozására – minimálisan a következő támogató dokumentumokra van szükség:

Keresőtevékenység folytatása

 • munkavállalási engedély,
 • munkaszerződés,
 • magyarországi lakhatását igazoló dokumentum és
 • igazolás arról, hogy miből fog élni, amíg az első fizetését meg nem kapja (magyarországi bankszámlakivonat, munkáltató igazolása, hogy előleget ad stb.), illetve,
 • igazolás a jövedelemszerző tevékenység jellegéről (társasági szerződés),
 • határozat cégbírósági bejegyzésről,
 • magyarországi lakhatást igazoló dokumentum,
 • igazolás a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről,
 • nyilatkozat, igazolás az éves (a várható éves) jövedelemről
 • igazolás a Magyarországon rendelkezésére álló pénzösszegről
 • az előző évi egyszerűsített mérleg (már működő cég esetén)
 • igazolás arról, hogy nincs a cégnek köztartozása (már működő cég esetén)
 • amennyiben vannak a vállalkozásnak magyar munkavállalói, úgy azok munkaszerződése
 • újonnan alakuló vállalkozás esetén rövid üzleti terv.

Tanulmányok folytatása

 • iskolalátogatási igazolás,
 • a magyarországi lakhatását igazoló dokumentum (kollégiumi elhelyezésről szóló igazolás vagy lakásbérleti szerződés tulajdoni lap másolattal) és
 • a magyarországi megélhetését igazoló iratok (bankszámla kivonat vagy a szülők nyilatkozata, hogy a magyarországi tartózkodás összes költségét vállalják, vagy igazolás ösztöndíjról)
 • az oktatási intézmény igazolása a tandíj befizetéséről/tandíjmentességről.

Családegyesítés

 • a magyarországi lakhatást igazoló dokumentum,
 • a magyarországi megélhetést igazoló dokumentum,
 • házassági/születési anyakönyvi hiteles másolata és
 • a magyarországi rokon útleveléről készített másolat.

Látogatás

 • hivatalos meghívólevél vagy közjegyzői okiratba foglalt meghívás
 • igazolás a meghívó átlagos jövedelméről,
 • tulajdoni lap másolat és
 • a meghívó útlevelének vagy személyi igazolványának másolata.

Gyógykezelés

 • a fogadó egészségügyi intézmény neve, címe,
 • igazolás a gyógykezelésről, annak jellegéről, várható időtartamáról,
 • anyagi fedezet igazolása a gyógykezeléshez és a magyarországi tartózkodáshoz,
 • a magyarországi lakhatás igazolása, ha nem kórházban tartózkodik,
 • kiskorú gyermek, vagy ellátásra szoruló családtag kezelése esetén a kísérő szállásának és megélhetésének igazolása.

Kutatás

 • akkreditált kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás, és
 • amennyiben a kutató a szükséges anyagi fedezettel nem rendelkezik, a kutatószervezet írásos kötelezettségvállalása arra, hogy a kutatónak az engedélyezett tartózkodás időtartamát meghaladó tartózkodása esetén megtéríti a kiutasításával kapcsolatban felmerült költségeket.

Önkéntes tevékenység folytatása

 • törvényben meghatározott fogadó szervezettel kötött szerződés önkéntes tevékenység folytatásáról (pl. helyi önkormányzat, egyház, könyvtár, stb.)

Figyelem!

A felsorolt dokumentumok csak a beutazás célját alapozzák meg!

A fenti okmányokon túl, a vízumkiadó hatóság további igazolások bemutatását is kérheti a cél alátámasztását illetően.

A dokumentumokat lehetőség szerint eredetiben kell a kérelemhez csatolni, amennyiben az eredeti iratra az ügyfélnek a későbbiekben még szüksége van, úgy egy fénymásolatot is mellékelni kell.

A konzulátus fenntartja magának a jogot, hogy a közölt adatok és a benyújtott dokumentumok hitelességét megvizsgálja. Valótlan adatközlés egymagában is magával vonja a vízumkérelem elutasítását.

A regionális igazgatóság a tartózkodási engedély iránti kérelemről, s egyben a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadhatóságáról – főszabály szerint – harminc napon belül dönt.

A kiskorú kérelmező, valamint a kiskorú kérelmezővel együtt utazó törvényes képviselő tartózkodási engedély iránti kérelmét, ha az utazás igazolt célja a kiskorú gyógykezelése

A kísérő nélküli kiskorú hazakísérése céljából beutazó, a kiskorú felügyeletéért felelős személy tartózkodási engedély iránti kérelmét.

A tartózkodási engedély iránti kérelmet, ha a kérelmező beutazásához és tartózkodásához Magyarországnak jelentős gazdasági, kulturális, tudományos vagy sportérdeke fűződik.

Tizenöt napon belül kerül elbírálásra

a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedély iránti kérelme, ha tartózkodásának célja tanulmányok folytatása vagy kutatás.

A kérelem elutasítása ellen a döntés közlésétől számított nyolc napon belül fellebbezni lehet közvetlenül vagy a döntést hozó regionális igazgatóságnál, vagy pedig a konzuli tisztviselőnél. A fellebbezést a BÁH harminc napon belül bírálja el.

Szezonális munkavállalás

A szezonális munkavállalási vízum egyszeri vagy többszöri beutazásra és három hónapot meghaladó, de legfeljebb hat hónapos szezonális munkavállalási célú tartózkodásra jogosít; érvényességi ideje legfeljebb 1 év. A kérelmezőnek rendelkeznie kell az illetékes munkaügyi központ által kiállított szezonális munkavállalási engedéllyel. Az engedélynek tartalmaznia kell a munkavégzés helyét és idejét; többszöri foglalkoztatás esetén pedig minden egyes foglalkoztatásra vonatkozó adatot. Elbírálási határideje a kérelem kézhezvételétől számított 15 nap, a vízum díja 40 euró. A vízumkérelmet külön formanyomtatványon, személyesen kell benyújtani.

A vízumkérelemhez csatolt fényképre vonatkozó előírások

A fénykép legyen:

 • 1 db 6 hónapnál nem régebbi,
 • színes,
 • igazolvány méretű (35-40 mm széles),
 • éles, jó minőségű,
 • egész-arcos,
 • egyszínű, világos háttér előtt,
 • fejfedő nélkül, kivéve a vallási okokból viselt fejfedőt,
 • szemből fényképezett.

Szemüveg viselése megengedett, feltéve, hogy a szemek jól láthatóak maradnak, és a fény nem tükröződik vissza a lencse üvegén.

Fejfedő (kendő) használata csak vallási okokból megengedett, feltéve, hogy az arc továbbra is jól kivehető a fotón.

A fényképnek meg kell felelnie a fenti előírásoknak. Amennyiben azok nem teljesülnek, a kérelmezőt új, a feltételeket kielégítő fénykép benyújtására szólítjuk fel.

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, kérjük, figyelmesen olvassák el az alábbi linket: